CLUBREGLEMENT

Een club kan maar optimaal fungeren als alle leden en sympathisanten de regels van de club naleven. Elkeen heeft hierbij zijn rechten, maar ook zijn plichten.

 1. De Koninklijke Hockey Club Brugge is een private club, met als doel de competitieve en recreatieve sport, alsmede de ontspanning te bevorderen in een sfeer van sportieve inzet en fairplay. De leden worden geacht actief aan het verenigingsleven deel te nemen, de club te steunen en de gebruikelijke sociale gedragsregels na te leven.
   
 2. Nieuwe leden vullen het inschrijvingsformulier in dat beschikbaar is via de website www.hockeybrugge.be om hun lidmaatschap aan te vragen. Bij deze inschrijving aanvaarden zij het algemeen reglement.
   
 3. Het bestuursorgaan beslist souverein betreffende de aanvaarding van het lidmaatschap. Het bestuursorgaan heeft het recht om, indien zij daartoe aanleiding ziet, het lidmaatschap te schorsen. Het bestuursorgaan zal haar beslissing aan het kandidaat-lid meedelen.
   
 4. De leden dienen zich te onthouden van handelingen die de morele of materiële belangen van de club of haar leden kunnen schaden. Verder dienen de leden zich steeds hoffelijk te gedragen, zowel in het clubhuis, als op het terrein, en in de kleedkamers en alsook naar aanleiding van wedstrijden op verplaatsing. De leden respecteren eveneens de buren, parkeren correct, vermijden (nachtelijk) lawaai en vervuilen de openbare weg niet.
   
 5. De hockeysport is een collectieve sport en de leden dienen dus van ploeggeest te getuigen. Men dient tijdig aanwezig te zijn op afspraken, wedstrijden en trainingen. Bij verhindering verwittigt men zonder uitstel (min. 2 dagen voor de wedstrijd) de kapitein, coach of verantwoordelijke. De beurtrol m.b.t. het vervoer wordt strikt nageleefd.
   
 6. Tijdens officiële wedstrijden en tornooien wordt zonder uitzondering het voorgeschreven uniform gedragen: rood/blauwe polo , blauw korte short of rokje, blauwe kousen van het lopende seizoen (met de correcte bedrukkingen van de sponsors).
   
 7. Een speler:
  • is regelmatig en op tijd aanwezig;
  • verwittigt zijn trainer/coach in geval van afwezigheid en verontschuldigt zich bij laattijdigheid;
  • is fair-play en heeft respect voor de coach/trainer, medespelers, scheidsrechters en tegenstrevers;
  • doet serieus mee aan alle oefeningen en geeft 100% van zichzelf;
  • respecteert de spelregels en overtreedt ze niet moedwillig;
  • kan erkennen dat de tegenstrever sterker is;
  • verliest met nederigheid en wint met bescheidenheid;
  • heeft respect voor de vrijwilligers die zich voor hem inzetten in hun vrije tijd;
  • respecteert de infrastructuur (het terrein, de kleedkamers,...) en het materiaal dat hem ter beschikking wordt gesteld;
  • neemt enthousiast deel aan het leven van de club en zijn team, beleeft en bewaakt samen het plezier van de hockeysport;
  • heeft het correcte uniform aan tijdens de officiële wedstrijden en tornooien.
    
 8. Indien de speler zich niet aan deze regels houdt, kan het bestuursorgaan beslissen de speler tijdelijk of definitief te schorsen.
   
 9. Boetes die de Federatie aan de club oplegt, kunnen, indien het bestuursorgaan daartoe aanleiding ziet, verhaald worden op de ploeg of het individuele lid waarop deze betrekking heeft.
   
 10. Voor sommige leeftijdsgroepen is een medisch attest vereist alvorens aan een wedstrijd te mogen deelnemen. De club wijst elke aansprakelijkheid af, in geval van fysische ongeschiktheid, medische verwikkelingen en ongevallen. Leden die in regel zijn met het lidgeld zijn via de Koninklijke Belgische hockeybond verzekerd voor ongevallen die direct verband houden met de uitoefening van de hockeysport. Deze verzekering dekt voorwaardelijk geneeskundige kosten, blijvende invaliditeit en overlijden tot een bepaald maximumbedrag en met inachtneming van een eigen risico. Niet-leden zijn van deze verzekering uitgesloten.
   
 11. Een bijkomende aansprakelijkheidsverzekering tegen sportongevallen wordt sterk aangeraden. Het dragen, tijdens een wedstrijd, van beenbeschermers en tandbescherming is strikt verplicht.
   
 12. Bij ontmoetingen op verplaatsing dient ieder lid zelf in te staan voor zijn vervoer. Voor de jeugdspelers organiseert de coach/manager in samenspraak met de ouders van de spelers, een beurtrol, die strikt nageleefd dient te worden.
   
 13. De jeugd wordt in het clubhuis afgehaald. Onder GEEN ENKEL BEDING mag gevraagd worden aan de jeugd om op straat of op de parking buiten de KHCB te wachten.
   
 14. In geval van slecht weer dienen de ouders eerst te controleren indien de training of match wel doorgaat alvorens de kinderen af te zetten.
   
 15. De club kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal. De schade aan de installaties (clubhuis, kleedkamers, kunstgrasveld, eigendommen in de omgeving…) of aan een medelid zal op de aansprakelijke door de club worden verhaald.
   
 16. Het gebruik van stimulerende middelen is ten strengste verboden. Dienaangaande gaat elk lid, naar aanleiding van zijn aansluiting, een persoonlijke verbintenis aan. In geval van inbreuk zal de uitsluiting aan het bestuursorgaan worden voorgesteld.
   
 17. Barkosten, waaronder het gebruik van de telefoon, worden meteen en contant betaald. Restauratie en drank zijn exclusief verkrijgbaar in het clubhuis. Het gebruik van alcoholhoudende dranken (bier, wijn) is toegestaan vanaf de leeftijd van 17 jaar, of mits toestemming van de ouders, vanaf 16 jaar. Het gebruik van sterke drank is verboden onder 18 jaar. Wanneer iemand drank wil kopen, mag de KHCB een bewijs vragen aan de jongere omtrent zijn leeftijd.
   
 18. Het clubhuis moet tijdens de normale activiteiten ten laatste 1 uur na het beëindigen van de laatste training of wedstrijd sluiten. Dit geldt niet voor feesten georganiseerd door en onder de verantwoordelijkheid van het feestcomité.
   
 19. De leden dienen de installaties proper te houden. Bijgevolg zullen de vuilnisemmers worden gebruikt om papieren en (plastieken) blikken weg te gooien. Lege glazen, kopjes en ander servies worden naar het clubhuis teruggebracht.
   
 20. Het is verboden op de kunstgrasvelden, in de kleedkamers en in het clubhuis te roken.
   
 21. Om de veiligheid van onze jeugdleden te garanderen heeft het bestuursorgaan beslist om enkel honden toe te laten op het hockeydomein als zij aan de leiband worden gehouden.
   
 22. Klachten, problemen, opmerkingen en suggesties kunnen steeds aan het bestuursorgaan worden voorgelegd. 
   
 23. Op de hockeyvelden zijn kauwgom, glazen en glazen flessen niet toegelaten. Men mag de velden niet betreden met hoge hakken, besmeurde schoenen (aarde, slijk, edm) of schoenen die niet aangepast zijn aan kunstgras.
   
 24. De leden moeten respect hebben voor de technische installaties, ze mogen geen schade toebrengen aan de omheining (door er op te klauteren), aan de doelen (deze dienen niet om in te zitten) en aan de sproeiers. (niet aanraken met stick). De filmtoren wordt enkel betreden door de filmploeg.
   
 25. De geluidsmatten moeten steeds aanwezig zijn in de doelen van het 1ste hockeyveld (achterplank en twee op de zijplanken).
   
 26. Bij gebruik van de jeugddoelen dienen deze na gebruik terug in de daarvoor voorziene uitsparingen te worden geplaatst en dit om te voorkomen dat deze bij het sproeien op de sproeikoppen zouden staan.
   
 27. De hockeyvelden zijn beschikbaar ten vroegste om 9u. en ten laatste om 22u., behalve tijdens officiële wedstrijden. De velden zijn enkel toegankelijk tijdens de trainingen, wedstrijden (competitie/vriendschappelijke) en andere toegestane activiteiten.

TOGETHER WITH OUR MAIN PARTNER

Koninklijke hockey club brugge

Ons adres

Koning Leopold III-laan 115a
8200 Brugge (Sint-Andries)

Let's get social

facebook
instagram
linkedin
tiktok